บทความน่ารู้

“เศษกระดาษ 3 แผ่น” สู่เป้าหมายจุดประกายการศึกษาเรื่องอาเซียน ?

โดย เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม สิ่งที่บริษัทต้องการจากพนักงานระดับปริญญา ตรี ไม่ใช่ทักษะการค้นหาข้อมูลจาก Google หากเป็น “กระบวนการคิด” ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง ผม ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง แต่สิ่งที่สร้างความชอกช้ำให้ผมที่สุด ก็คือ การที่นักศึกษาถามผมว่า “การทำรายงาน ไม่ใช่การคัดลอกข้อมูลจาก Google มาส่งหรือคะ” หลังจากตั้งสติได้ ผมก็เปิดใจยอมรับความจริงของชีวิต ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ผิดพลาดมาหลายสิบปีได้ หน้าที่ของผมจึงมีเพียงสอนนักศึกษากลุ่มเล็กๆ ที่ผมมีอำนาจในมือให้ดีที่สุด ที่ชวนหดหู่กว่านั้นก็คือ แม้แต่วิชา “อาเซียน ในโลกยุคใหม่” ที่ผมรับผิดชอบ ผมก็ยังไม่มีอำนาจในมือที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อหาตามใจชอบ เพราะมีอาจารย์คนอื่นที่ ร่วมสอนด้วยกำหนดไว้แล้วตั้งแต่อดีต ผมจึงทำได้เพียงสร้างโลกเล็กๆของผมขึ้นมา โดยเจียดเวลา 3 ครั้งจากทั้งหมด 15 ครั้งของการบรรยาย เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตนักศึกษาที่รักของผม นั่นคือ การสั่งทำรายงานแบบพิเศษสุด โดยมีเนื้อหาเพียง 3 หน้ากระดาษ ไม่ต้องมีคำนำ ไม่ต้องมีสารบัญ ไม่ต้องใช้สแตนด์อิน จุดประสงค์คือ การบีบบังคับให้นักศึกษาต้องใช้ความคิดว่าจะใส่อะไรลงไปในพื้นที่จำกัดเพียง 3 หน้า โดยไม่สามารถไปหยิบยืมข้อมูลจาก Google มาตัดแปะให้ดูรกรุงรัง เพื่อจะใช้กระดาษ 100 แผ่นในการกลบเกลื่อนเนื้อหาที่ตนเองเขียนแบบไม่ได้เรื่อง หรือยิ่งกว่านั้น ไม่ได้มีส่วนที่เป็นความคิดของตนเองเลย ... Read More »

อาเซียนกับเป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก

กว่า 1,600 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 ของประชาคมโลกนับถือศาสนาอิสลาม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้อุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน ที่ต่างพากันต้องการเป็นศูนย์กลางการส่งออกอาหารอาเซียนของโลก หลายคนอาจกําลังหาช่องทางทําเงิน ในช่วงเวลาที่อาเซียนกําลังก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่การลงทุนรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจะดําเนินไปอย่างเสรีมาก ขึ้น  เริ่มกันที่ความหมายอย่างย่อๆ ของ “อาหารฮาลาล” กันก่อน สําหรับอาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่ผ่านกรรมวิธีถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้ใน คัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งนอกจากกรรมวิธีแล้ว ยังหมายรวมถึงผู้ผลิตอาหารที่ต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย โดยอาหารที่ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับการตราเครื่องหมายฮาลาลรับรองจากหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศ ซึ่งในขณะนี้ การที่ภูมิภาคอาเซียนมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมกว่า 400 ล้านคน ทําให้เรื่องอาหารฮาลาลกําลังกลายเป็นประเด็นสําคัญเพื่อรองรับการเคลื่อน ย้ายแรงงานมีฝีมือในอาเซียน เพราะหลายประเทศในอาเซียนกําลังพบปัญหาที่ว่า มีอัตราการส่งออกอาหารฮาลาลอยู่ในระดับที่สูง แต่มีปริมาณอาหารฮาลาลไว้บริโภคในประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำ นอกจากนี้ การหารือยังรวมถึงประเด็นการออกเครื่องหมายฮาลาลร่วมกันเป็นตราเดียวให้กับ อาหารฮาลาลที่ผลิตในประเทศใดก็ตามในภูมิภาคอาเซียน มาดูกันที่ความกระตือรือร้นของแต่ละประเทศในความพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมฮา ลาลกันบ้าง เริ่มกันที่ประเทศไทยของเราเอง เป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกมากที่สุดในอาเซียน และติดอันดับโลกอยู่ในอันดับที่ 5 ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านค้า โรงแรมให้มีการบริการอาหารฮาลาลมากขึ้น และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังถือว่ามีปัญหาอยู่พอสมควร เนื่องจากว่า ประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลสูง แต่มีอาหารฮาลาลในประเทศค่อนข้างน้อย ทําให้หากในอนาคตแรงงานจากมาเลเซีย หรืออินโดนีเซียที่มีจํานวนไม่น้อยต้องการย้ายมาทํางานในประเทศไทย อาจเปิดปัญหาได้ ... Read More »

พม่ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า

พม่าเตรียมรับตำแหน่งประธานอาเซียนในวันนี้ ระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย 2 วันที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันของบรูไน ถือเป็นครั้งแรกของพม่าที่มีบทบาทเป็นผู้นำของกลุ่มอาเซียนในรอบ 17 ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเอกอัครราชทูตพม่าประจำบรูไน กล่าวว่า พม่าจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนเป็นครั้งแรกในปี 2557 นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับพม่าในการแสดงผลจากการปฏิรูปในวงกว้างและค่านิยม ด้านประชาธิปไตยของประเทศพม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2540 และต้องรอเป็นเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนกว่าที่จะได้รับ ตำแหน่งประธานซึ่งสลับหมุนเวียนกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกในแต่ละปี ขณะที่บรรดาผู้นำหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติเอเชีย ต่างเดินทางไปประชุมกันที่บรูไนเพื่อหารือเรื่องอาหารและความมั่นคงทาง พลังงาน ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ผู้นำจากหลายประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ และรัสเซีย โดยสหรัฐและรัสเซียต่างส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนเองเข้าร่วมประชุม คือ นายจอห์น เคอร์รี และนายเซอร์เก ลาฟรอฟ การหารือในที่ประชุมยังให้ควาสำคัญประเด็นความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติด้านอื่น ๆ ขณะที่ผู้นำจากหลายประเทศยังประณามการใช้อาวุธเคมีในซีเรียด้วย ร่างแถลงการณ์ร่วมหลังปิดการประชุมระบุว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมือง และยังเน้นความสำคัญในการหาวิธีแก้วิกฤติอย่างสันติ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก  bangkokbiznews.com ที่มา: http://www.uasean.com/kerobow01/1004 Read More »

อินโดนีเซียหวังเป็นเมืองหลวงแฟชั่นมุสลิม

อินโดนีเซียตั้งเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นมุสลิม ส่งเสริมดีไซเนอร์รุ่นใหม่ นำตลาดแฟชั่นมุสลิมมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านดอลลาร์ ในฐานะประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก อินโดนีเซียจึงมีความต้องการค่อนข้างสูงสำหรับเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลัก ศาสนา แต่จากเสื้อผ้าทันสมัย สีสัน สวยงามในงานแสดงเสื้อผ้าจาการ์ตา แฟชั่น วีก สะท้อนว่าอินโดนีเซียยังตั้งเป้าจะเป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรมแฟชั่นมุสลิม ที่ประมาณการณ์คร่าว ๆ ว่า มีมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านดอลลาร์ รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่และการค้าเสื้อผ้า ซึ่งจ้างงานกว่า 3 ล้านคน และสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจราว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “นางมารี ปังเกสตู” เปิดเผยว่า อินโดนีเซียสามารถเป็นผู้กำหนดเทรนด์ กระทรวงมีวิสัยทัศน์และพันธกิจว่า อินโดนีเซียสามารถเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นมุสลิม หลักศาสนาที่กำหนดให้สตรีต้องปกคลุมร่างกายอย่างมิดชิดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า ได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวางจากประเทศที่ตีความศาสนาอย่างเข้มงวดในซาอุ ดีอาระเบียและอัฟกานิสถาน และประเทศที่ค่อนไปทางสายกลางอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผ้าคลุมศีรษะเป็นสิ่งจำเป็นในทุกกรณี และเสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปหรือโปร่งใส แต่สามดีไซเนอร์รุ่นใหม่คือ นูร์ ซาห์รา, เจนาฮารา นาซูเตียน และดิอัน วาห์ยู อูตามิ ผู้เริ่มต้นในงานจาการ์ตา แฟชั่น วีก ได้สร้างรูปแบบใหม่กับคอลเล็กชันเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทั้งสามคน ซึ่งเข้าร่วมโครงการอนาคตแฟชั่นอินโดนีเซียของรัฐบาล เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของดีไซเนอร์สู่ตลาดโลก เปิดเผยว่าพวกเขาต้องการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ดึงดูดใจคนทั่วไป รวมทั้งผู้หญิงในโลกตะวันตก เสื้อผ้าแบรนด์ “เจนาฮารา” ของนาซูเตียน ... Read More »

สกุลเงินของ 10 ประเทศอาเซียน

ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน Brunei Dollar     ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม *1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam. The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1 BND to 25 THB. ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์ Cambodian Riel   เรียล (Riel) ... Read More »

เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ASEAN Economic Community 2015 : Will this impact you?” โดยมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจโรงแรมร่วมเป็นวิทยากร ปิติ ศรีแสงนาม รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ว่าขณะนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยมีปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง 1. ขาดฐานข้อมูลระดับมหภาคไทยกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียน แต่กลับยังไม่มีแม้กระทั่งฐานข้อมูลจำนวนห้องพักในโรงแรมทั่วประเทศว่ามีกี่ห้องและยังไม่มีใครคิดจะทำ 2. ขาดความร่วมมือกันในเชิงนโยบายแต่ละหน่วยงาน แต่ละบริษัท มีแต่แผนจะดำเนินงานของตัวเอง แต่ไม่ร่วมมือกับภาคอื่น 3. ภาคการศึกษาและภาครัฐไม่รู้จริงจากการเดินสายไปบรรยายให้หลายหน่วยงานทั่วประเทศฟัง พบว่ามีหน่วยงานจำนวนน้อยมากที่พร้อมจะให้บรรยายในเรื่องลึกๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานในต่างจังหวัดยังบอกอย่างมั่นใจว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน สะท้อนภาพต่อเนื่องว่า เมื่อภาคการศึกษาและภาครัฐไม่รู้จริง เวลาเกิดปัญหาก็ไม่สามารถช่วยเหลือภาคเอกชนได้ นอกจากนี้ จากการสำรวจของศูนย์อาเซียนศึกษาเมื่อปลายปี2555 พบว่า ความตระหนักรู้และความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มภาคเอกชน ค่อนข้างตื่นเต้นและตื่นตัวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีความพร้อมมากที่สุด แต่กลุ่มSMEsอาจยังไม่ค่อยได้เตรียมตัวมากนัก 2. กลุ่มประชาชน กลุ่มนี้ตอบว่า ทราบเรื่องอาเซียน 46% แต่พอถามเชิงลึกว่ารู้จักดีแค่ไหน เหลือผู้ที่รู้จักดีเพียงแค่ 2% เท่านั้น 3. ... Read More »

เศรษฐกิจ กลุ่ม CLMV โตเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบันอาเซียนเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) ปัจจัยดึงดูดการลงทุนเข้ามายังประเทศ CLMV ที่สำคัญ คือ ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการเติบโตสูงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2556) นอกจากนี้ สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความคล้ายคลึงกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศ จำนวนประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ล้วนส่งผลให้มีแรงงานที่เพียงพอ และการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันการที่ประเทศกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นและเป็นแหล่งแรงงานที่มีค่าจ้างไม่สูงมากนัก ทำให้เศรษฐกิจในประเทศ CLMV มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นและกำลังซื้อของประชากรเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มประเทศ CLMV จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้. ล่าสุด การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade ... Read More »

เปรียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซีย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า สถานะของตลาดแรงงานไทยในภาพรวม อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยแรงงานไทยมีจุดเด่นด้านการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ แต่เสียเปรียบอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ในด้านจำนวนแรงงานและต้นทุนค่าแรง อ่อนด้อยกว่าฟิลิปปินส์ด้านภาษา และยังไล่หลังสิงคโปร์และมาเลเซียในด้านคุณภาพและผลิตภาพแรงงาน เมื่อมองตลาดแรงงานทักษะสูง พบว่า สิงคโปร์ และมาเซียอยู่ในแถวหน้า ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ความได้เปรียบด้านการใช้ภาษาอังกฤษและจีน ทำให้แรงงานส่วนใหญ่มีทักษะสูงมาก สามารถรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคและเทคโนโลยีซับซ้อนและธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาเรื่องกำลังแรงงานด้วยจะเห็นว่าฟิลิปปินส์มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับมาเลเซียที่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสิงคโปร์ที่ตลาดแรงงานตึงตัวรุนแรง ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียและไทยมีความโดดเด่นเรื่องจำนวนแรงงานกึ่งทักษะที่สามารถทำงานได้ทั้งอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานและอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยี อินโดนีเซียได้เปรียบด้านความพอเพียงของจำนวนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่ถูกเมื่อเทียบกับไทยที่ตลาดแรงงานมีสัญญาณตึงตัวในกลุ่มแรงงานทักษะระดับล่างและแรงงานกึ่งทักษะ กลุ่ม CLMV ได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงต่ำและมีแรงงานจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานทักษะระดับล่าง ที่มา :  มติชนสุดสัปดาห์, http://www.thai-aec.com/888#ixzz2r5nJT3IW Read More »

ฟิลิปปินส์ ดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

            ชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง กรุงมะนิลา ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน เกาะใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ ภายใต้การนำของ นายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม (Benigno S. Aquino III) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ลักษณะทางกายภาพ ฟิลิปปินส์เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ โดยมีเกาะใหญ่ 11 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด 298.170 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาเกาะทั้งหมดมีเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียงราว 900 เกาะเท่านั้น เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) ที่อยู่ทางใต้  เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่ คือ หมู่เหนือ ประกอบด้วย สองเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะลูซอน ... Read More »

อนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)                  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  เอเชียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นตามลำดับ  ดังคำกล่าวที่ว่า “เอเชียเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของโลก”  มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของเอเชียคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกและนำเข้ารวมของโลก  ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชียกำลังก้าวเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกตัวใหม่  ถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชียไม่ว่าจะเป็นการค้า  การลงทุน รวมถึงเงินทุน  เรียกได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง  ซึ่งประเทศไทยเองควรต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ  แนวทางหนึ่งที่จะผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่ คือการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้มากขึ้น ก่อนที่ผู้เขียนจะได้นำเสนอทัศนะเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  ผู้เขียนขออนุญาตอธิบายรายละเอียดความเป็นมานับตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) จนได้วิวัฒนาการมาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น AEC เกิดขึ้นจากการก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ตั้งแต่ปี 2510 ตามปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพฯ โดยทิศทางการวางแผนด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 โดยผู้นำอาเซียน 5 ประเทศ ... Read More »