Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN
majorhead1
      สาขาวิชาบัญชี ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

           1. หลักสูตรการบัญชี

              มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพบัญชี ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพได้ โดยงานทางด้านบัญชีถือเป็นสาขาหนึ่งของธุรกิจวิชาชีพ ที่สถาบันและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญ และเป็นความต้องการของตลาดงานปัจจุบันและอนาคต ในขณะนี้การประกอบวิชาชีพบัญชีได้ขยายครอบคลุมออกไปหลายด้านไม่ว่าการทำบัญชี การสอบบัญชี การวางระบบบัญชี หรือบริการด้านอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในทางธุรกิจต่างๆมากมาย

           2. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางการบัญชี

              มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาชีพบัญชีและระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทนำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการสารสนเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชี ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบัญชี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

IMG 0342

 

IMG 0405

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
17317238
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3688
5767
22243
17251554
168252
259085
17317238