Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN
PSULifehead4
 60766 0
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สถานศึกษาวิชาทหาร โดยอยู่ภายใต้การกำหับดูแลของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบกทุ่งสง มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 5 ทั้งนี้ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งชาย และหญิง เข้าเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และทำการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จบชั้นเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 4 แล้ว เข้าเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ได้จัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าที่กำกับ ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบกทุ่งสง ผู้ทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึก
 
         หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกทุ่งสง ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป้นหน่วยผลิต หน่วยฝึก ทำหน้าที่อำนวยการฝึก วางแผน กำกับดูแล ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาให้รู้เกี่ยวกับวิชาทหาร ตลอดจนปลูกฝังความประพฤติ อุปนิสัย อัธยาศัย ให้มีคุณธรรม สามารถเป็นผู้นำ มีกำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างด้านพลานามัย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาทหาร และคุณสมบัติอันเหมาะสมที่จะเป็นกำลังสำรองของชาติต่อไป
 
 
         เป้าหมายในการเรียนวิชาทหาร ก็เพื่อเป็นทหารในระดับผู้บังคับบัญชา ตามระบบกำลังสำรองกองหนุน มิใช่เพื่อหนีการเป็นทหาร ไม่ต้องตรวจเลือกการเป็นทหารเท่านั้น แต่การเรียนวิชาทหารเป็นการสร้างนักศึกษาทุกคนที่เรียนวิชาทหารให้เป็นผู้นำทางทหารให้เป็นทหารกองหนุนที่มีประสิทธิภาพ ให้เป้นบุคคลที่มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ชื่อตรง ต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อสังคม และต่อชาติบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเพื่อรักษามรดกของชาติไว้ให้คนรุ่นลูกหลานไทยสืบไป
 
        นักศึกษาวิชาทหาร (น.ศ.ท.) ชั้นปีที่ 4-5 นักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิชาทหารให้รับใบสมัครและติดต่อสมัครเรียนภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม เอกสารในการสมัครศึกษาวิชาทหาร
1. สำเนาหนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ใบ (สำหรับชั้นปีที่ 4)
2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมประทับตรามุมบนขวาและลงชื่อผู้นำปลด จำนวน 1 ใบ (สำหรับนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 4) รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง
5. แบบ รด. 2 (มารับที่งานสวัสดิการนักศึกษา)
6. รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษา หรือนักศึกษาวิชาทหาร 1 รูป

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
 1180080478
 
          การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาวิชาทหารหรือผู้ศึกษาแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
 
          1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ (ปีที่มีอายุย่าง 21 ปี) ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2539 จะต้องเขียนคำร้องพร้อมแนบเอกสาร
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
- สำเนาหมายเรียก (สด.35) (นักศึกษาสามารถไปรับได้ที่อำเภอที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา อย่างละ 2 ฉบับพร้อมรับรอง
สำเนาเอกสารถูกต้องทุกใบ และมาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ภายในอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้ในเดือนมีนาคม
 
         2. หลังจากได้ดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุกปีในวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุแจ้งไว้ในหมายเรียก (สด.35) แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกว่าตนขอผ่อนผัน ฯ ไว้ในฐานะนักศึกษา พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง ดังต่อไปนี้แสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก
- ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
- หมายเรียก (สด.35) (นักศึกษาสามารถไปรับได้ที่อำเภอที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน)
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
19224217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7162
6593
13755
19165424
95675
172531
19224217