Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN
PSULifehead4
 edu 2

ทุนประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. ประเภททุนเงินกู้ยืมรัฐบาลเพื่อการศึกษา

2. ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาเขตตรัง

เป็นทุนที่พิจารณาให้กับนักศึกษาผู้ขอรับทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะ 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบำรุงห้องสมุด

3. ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ วิทยาเขตตรัง

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษให้กับนักศึกษาผู้ขอรับทุน 3 ภาคการศึกษา

4. ประเภททุนทั่วไป

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน (จำนวนประมาณ 40-50 ทุน) เพื่อจัดมอบให้แก่นักศึกษาทั้งที่เป็นรายปี และต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 3 ภาคการศึกษา

5. ประเภททุนช่วยเหลือโดยแลกเปลี่ยนการทำงาน

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนต้องทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการทำงาน

6. ประเภททุนช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือทุนเพื่อบรรเทาพิบัติภัย

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย ได้มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในปีการศึกษา 2547 เป็นต้น โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7520-1724 หรือ 0-7520-1725
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
20265178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13842
14954
43277
20092819
314621
341572
20265178