แจ้งผลการพิจารณา การขอเทียบโอนรายวิชา กรณีสอบคัดเลือกเข้าใหม่ -(8 ตค.62)