ขอพบนักศึกษา คณะพาณิชฯ ชั้นปีที่ 4 และ คณะสถาปัตฯ ชั้นปีที่ 5 ฟังชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา -(5 ตค.63)
แจ้งผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบ กลางภาค 1/2563 -(18 กย.63)
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 -(23 เม.ษ.63)