ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา ในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 -(12 พค.63)
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 -(23 เม.ษ.63)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบการสะกดชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ -(26 พย.62)