^_^ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรดทราบ ^_^ -(27 พค.63)
สั่งจองชุดครุย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(15 พค.63)
ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -(7 พค.63)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -(1 พค.63)
แบบสำรวจนักศึกษาที่พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) -(30 เม.ษ.63)
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2562 และ ภาคฤดูร้อน 2562 -(23 เม.ษ.63)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาดำเนินกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร -(7 เม.ษ.63)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จำนวน 3 โครงการ -(20 สค.62)
ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -(5 สค.62)
Academic Calendar for trang Campus Academic Year 2019 -(7 พค.62)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 -(23 เม.ษ.62)