ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 -(18 ตค.62)
ระเบียบและแนวปฏิบัติการกักตัวสอบ -(25 ธค.61)