ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน -(5 กย.62)
ประชาสัมพันธ์ หจก.ลาแก๊ส พัทลุง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชี -(5 กย.62)
ประชาสัมพันธ์ บริษัท กม.23 ปูน ทราย เหล็ก จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน -(5 กย.62)
ประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 -(5 กย.62)
ประชาสัมพันธ์ บ. กม. ปุน ทราย เหล็ก จำกัด รับสมัครนักศึก๋่ษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา -(16 สค.62)
หน่วยงานของ BRC ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ขอรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา -(16 สค.62)
ประชาสัมพันธ์ บริษัท มอดคอนส์ จำกัด จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา -(16 สค.62)
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอเปอร์เรชั่น  จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา -(16 สค.62)
ประชาสัมพันธ์ โรงแรมดิโอลด์ ภูเก็ต กะรนบีชรีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา -(16 สค.62)
ประกาศ ปฏิทินฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 -(30 กค.62)
เกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน -(27 กพ.62)
หัวข้อการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร -(14 กพ.62)